0 0
Read Time:2 Minute, 6 Second

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. นายสราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) เปิดเผยว่า ได้เข้ายื่นหนังสือเรื่อง ขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การขนส่งทางราง พ.ศคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. …. เนื่องจากยังไม่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 อย่างครบถ้วน ต่อนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อได้โปรดยับยั้งการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ออกไปก่อน และให้มีการรับฟังความเห็นอย่างรอบด้านตามที่ สร.รฟท.เสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และดำเนินการให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และประชาชนต่อไป

นายสราวุธ กล่าวต่อว่า สร.รฟท. ยืนยันเจตนารมณ์ไม่ได้คัดค้านในเรื่องของหลักการ และเหตุผลในการกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานต่างๆ ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยเห็นด้วยอย่างยิ่งกับการมีกฎหมาย เพื่อกำกับดูแล และพัฒนามาตรฐานด้านระบบการขนส่งทางราง เนื่องจากเป็นระบบการขนส่งที่มีความสำคัญในอนาคต เพียงแต่มีความเห็นว่าในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้กำหนดให้อำนาจหน้าที่กรมการขนส่งทางราง (ขร.) มากเกินกว่าหน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) และอาจทำให้ ขร. เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการขนส่งทางรางเสียเอง ดังนั้นจึงควรให้มีการพิจารณาทบทวนในรายละเอียดที่ยังไม่ชัดเจน

นายสราวุธ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ควรคำนึงถึงการแบ่งแยกบทบาท อำนาจหน้าที่ให้ ขร. กำกับดูแลกิจการขนส่งทางราง ในเรื่องมาตรฐานการประกอบกิจการขนส่งทางราง มาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรฐานการให้บริการ และการกำหนดอัตราค่าบริการ โดยมิให้มีอำนาจหน้าที่เกินกว่าการกำกับดูแล ควรจะสอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่หน่วยงานของรัฐถือใช้บังคับอยู่ ไม่ควรขัด หรือแย้งกับกฎหมายเดิมที่มีอยู่ หากมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว จะมีผลกระทบกับองค์กร เกิดความสับสนในการนำไปปฏิบัติ ตลอดจนเกิดผลกระทบกับสังคม และประชาชนด้วย

นายสราวุธ กล่าวด้วยว่า สาระสำคัญในร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. … มีเนื้อหาที่มีความซ้ำซ้อน และไม่เป็นไปตามหลักการและเหตุผลของการร่างกฎหมายฉบับนี้ และที่ผ่านมา พ.ร.บ.ฉบับนี้ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) อย่างทั่วถึง และรอบด้านตามกระบวนการของกฎหมาย อีกทั้งยังมีความเห็น และข้อสังเกตของหน่วยงานต่างๆ ที่เห็นว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้จะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของสังคม และประชาชน จึงจำเป็นต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการหลักการมีส่วนร่วม และการตรากฎหมายให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด.คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin